top of page

ANGST, DEPRESSION, SORG, STRESS

Se & lyt til en kort intro til temaet, så du nemmere kan vælge, hvad du vil fordybe dig i.

AT ARBEJDE TEMATISK / SYSTEMATISK. Hvor det er relevant, forsøger jeg her på hjemmesiden ved hvert tema at starte med en oversigt, og selvom dette tema handler om psykisk mistrivsel, så tager jeg udgangspunktet i den viste oversigt om Krav- Ressource- Balancen, og hvor jeg i denne udgave har påført nogle temaer, der fortrinsvis tager deres udspring i arbejdslivet.

 

Det gør jeg pga. erfaring med mange stressramte og smerteramte klienter. Megen mistrivsel, også psykisk, starter nemlig med en længere periode, hvor man har oplevet at skulle præstere og give mere ind i det aktivt levede liv, end man har overskud til. Hvad enten kravene er stillet af omgivelserne eller af én selv, så kan det at balancen langsomt tipper, skubbe til psykologisk mistrivsel, der næst tvinger én til at begynde at balancere på en lang række parametre i livet.

 

Det er herom, denne hjemmeside i meget høj grad handler: Redskaber, refleksioner og veje at gå med at håndtere livet og dets mange muligheder og udfordringer, når man er 'et helt almindeligt i udgangspunktet ressourcefyldt menneske', der langsomt eller pludseligt oplever sig selv at mistrives på en lang række parametre.

ALT DET ANDET AT GØRE. Jeg skylder naturligvis dig, der besøger denne hjemmeside og møder overskriften: 'Trivsel i det konkret levede liv: Hvordan?' at sige, at jeg nævner selvfølgelig kun de emner og temaer, der ligger inden for min interessesfære samt mit erfarings- og kompetencefelt. 

 

Mennesker er yderst forskelligartede, og bevægelses- og motionsmæssigt er der så mange sjove, spændende og udfordrende ting at kaste sig over. Og jeg har her da også kun valgt at fokusere på et lille udpluk af de ting, jeg selv fagligt kan stå inde for.

Gennem kunst, kultur og litteratur kan det være, at du finder svar og forløsning på de indre følelsesmæssige kvaler, du måtte støde på i livet, ligesom kulturen i sig selv er glædesskabende, i hvert fald for nogen. 

Endvidere, hvilken slags mad, der i særlig grad tiltaler dig, kan være meget forskelligartet fra, hvad jeg har bragt af inspirationer her. 

 

At finde svar på livets store spørgsmål mener jeg er muligt på rigtig mange måder, ad mange forskellige veje. Derfor, læs og brug selvfølgelig kun mine inspirationer til trivsel som dét: Inspirationer.

 

De er ikke endnu en 'syv trin til... guide' - for dem tror jeg simpelthen ikke på; dertil er livet alt for mangeartet og mennesker alt for forskellige.

​'FORTÆLLINGER FRA DET VIRKELIGE LIV' & 'EGNE SMÅ CAUSERIER'. Inden du læser videre, vil jeg også lige benytte lejligheden til allerede nu at pege dig et andet sted hen på hjemmesiden. Er du ikke så fagligt interesseret, men mere interesseret i menneskers historie og deres måde at arbejde med stress, angst, depression og sorg, så gå tilbage til forsiden og scroll stedet ned og gå til 'Fortællinger fra det virkelige liv' eller 'Egne små causerier. Her møder du konkrete mennesker og deres beskrivelser af hvad, hvordan og hvorfor i forhold til angst, depression, mening, mål, eksistens, smerter og alvorlig sygdom.

HJEMMESIDENS ANDRE STRUKTURER / OVERSIGTER. Du vil opdage, at ikke blot den her for oven viste oversigt, men også fire andre systematikker vil gå igen i mange af de dokumenter, der er lagt ud på hjemmesiden. Det er: 1) Den bio-psyko-sociale helhedsforståelse. 2) Krops-organ-systemerne oversigten. 3) Trivsel & mental sundhed oversigten. 4) Mindfulnessbaseret psykologisk forløb strukturen.

 

Den sidste er en operationalisering og struktur for, hvordan at arbejde sig igennem en mistrivselsperiode, hvor man dykker konkret ned i de forskellige temaer og forsøger at balancere. Det er også denne struktur, hvor ud fra vi har haft bygget 10 ugers forløb for kronisk smerteramte, stressramte, cancerramte med flere målgrupper. Tema-oversigten illustrerer vigtigheden i forhold til at forstå, at angst eller depression oftest ikke skal forstås i et tunnelsyn, hvor man kun koncentrerer sig om at fjerne angsten, men både skal forstås ud fra konteksten og kan håndteres på flere forskellige niveauer, med udgangspunkt i, at den er der af en grund og tjener på nogle måder en positiv funktion. Dette at omfavne og acceptere sin mistrivsel, før man går i gang med at håndtere, er forudsætning for at håndteringen kan lykkes, er min erfaring. 

 

De fem oversigter / strukturer er grundlæggende redskaber, når vi arbejder helhedsorienteret og sundhedspsykologisk, uanset om det er med det fysiske eller det psykiske som indgang, og uanset hvilken sygdom, der er epicenter for ens udfordringer.

Med alt dette sagt, så med de fag-indfaldsvinkler jeg har, nu lidt dybere i stress, angst, depression og sorg. Jeg vil zoome ind på, når den psykologiske mistrivsel er fysisk smerteudløst - for det er altså en udfordring, som cirka en halv million danskere har i det daglige.

Smerteudløst psykologisk mistrivsel

Både arbejdet i min klinik i det daglige og deltagelse som interventions- og konceptansvarlig i diverse forskningsprojekter, har givet mig vished om, at vi med den rette tilgang virkelig kan hjælpe kronisk smerteramte til at trives væsentlig bedre. 

De artikler, der kan læses nedenfor, repræsenterer måden at arbejde på. Uanset om du er kronisk smerteramt eller professionel inden for feltet, er det mit håb, at du kan bruge de præsenterede metoder.

smerter 30462978.jpg

Rehabiliteringspsykologisk behandling af smerter

Min gode kollega Karina Ejgaard Hansen og jeg har i et kapitel til en lærebog om Rehabiliteringspsykologi, fortrinsvis skrevet til fagpersoner, udfoldet den bio-psyko-sociale tilgangsmåde, når vi arbejder med kronisk smerteramte kursister og klienter. En måde at arbejde på, som vi i flere forskningsprojekter har dokumenteret effekt af. Artiklen definerer forskellige typer smerter, argumenterer for, at det vigtigt grundigt at arbejde med at analysere og forstå smerterne - og derfra kan man bedre håndtere smerter og forbedre livskvaliteten alment set. Teksten kan naturligvis også læses af alment interesserede.

(For et dybere kig i forskningen, se temaet 'Forskning, bøger, artikler'.)

Se artikel som pdf, 23 sider.

fanget.jpg

Smerteudløst stress, angst, depression eller sorg: Hvad kan du gøre?

Du, der føler dig psykologisk udfordret af en eller flere af de nævnte tilstande, har givetvis prøvet adskillige mere eller mindre valide tests på nettet og har selvdiagnosticeret dig som A eller B. Og måske du så har opgivet dig selv? Her gås end anden vej. Ved at begyndte at forstå sig selv i en helhed, altså hvordan kroniske smerter kan føre til stress, som kan føre til en 'ingen vej ud angst', som kan føre til et mentalt kollaps i form af depression, som kan føre til sorg over, hvordan ens ressourcer ikke rækker og livet ikke blev som ønsket, kan man tage styringen hjem i sig selv. Og ud fra den sammenhængsforståelse begynde at agere nænsom og med respekt for de ressourcer man har (eller ikke har) - kropsligt, mentalt og adfærdsmæssigt.

Den her viste tekst er et uddrag fra den manual, som vi bruger på 10-ugers kurset for kronisk smerteramte kvinder med endometriose i session 4 og 5. (Manualen kan findes i sin helhed under 'Forskning, bøger, artikler').

Teksten giver baggrundsviden om stress, angst, depression og sorg, og der lægges op til specifik selvudforskning til dybere selvforståelse og dermed bedre håndtering. 

Idet det er den manual, der tager sit udgangspunkt i mindfulnessbaseret, psykologisk smertehåndtering, henvises der også til specifikke yogaøvelser og mindfulness-praksisser (side 19-24 samt 35-38 af pdf'en). De findes alle også her på hjemmesiden som guidede øvelser. 

Men man kan sagtens bruge teksten udelukkende til formålet 'forstå dig selv' ud fra et bio-psyko-socialt perspektiv med den givne mistrivsel. Forståelsen i sig selv er for mange forløsende og giver en aha-oplevelse, at selvfølgelig var konsekvensen af lang tids overbelastning først angstsymptomer, næst en mere vedvarende stress, og sluttelig kollaps (eller en anden individuel rækkefølge), hvorfra man så kan begynde at etablere sig en tilværelse lidt mere i balance på en lang række parametre. Tesen her er: Der er altid noget at kunne gøre for at lindre.

Bemærk at teksten er skrevet til målgruppen 'smerteramte', men den kan alligevel sagtens inspirere dig, der 'kun' føler dig psykologisk mistrivelig og vil udforske mistrivslen bio-psyko-socialt.

Se pdf ved at trykke på billede, 38 sider. Rigt illustreret, med noteark og transkript af mindfulness-praksisserne.

forside.jpg

Endometriose

Når man har en specifik sygdom, er det nyttigt med konkret viden om den. Dette pegende hen imod, at kunne håndtere sygdommen, smerterne og ens livssituation bedst muligt, så livskvaliteten generelt kan bedres. Karina Ejgaard Hansen og jeg har skrevet dette hæfte til endometrioseramte kvinder, hvor sygdommen, smerterne, følgevirkningerne og de psykologiske konsekvenser af sygdommen, beskrives.

Fra væres arbejde ved vi, at genkendelsen af sig selv i lyset af de grundvilkår, som sygdommen aftegner, gør dybt indtryk, hvorfor dette skrift har været meget vigtigt for kvindernes selvforståelse og deres samtale med pårørende om, hvordan det er at være sig. De føler sig genkendt og anerkendt med de udfordringer, sygdommen giver.

Se pdf ved at trykke på billedet, 28 sider.

Stress

stress.png

Stress. Identificering og håndtering

For dig, hvor oplevelsen af stress er den absolut primære, har vi samlet et dokument, der kan hjælpe dig til en selvudforskning af stress forstået som en dynamisk ubalance, og hvor du identificerer lige nu tilstanden, samt der er fokus på at identificere hvor og hvordan stress kan udtrykke sig i kroppens fysiske systemer hos dig. Med indsigterne fra selvudforskningen kan man begynde at stoppe stressens onde cirkel, med ét fokus ad gangen, der hvor det måtte være mindst ressourcekrævende at sætte igang.

Se pdf ved at trykke på billedet, 12 sider.

Depression

Måtte du have oplevet tilbagevendende depressioner gennem livet, som ikke som sådan kommer 'af noget', så har den metode, der kaldes MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, på dansk MBKT, Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi rigtig meget at byde på. Læs i detaljer herom under temaet 'Mindfulness & Meditation' (temaet tilgås fra forsiden).

bottom of page