top of page

TRIVSEL, NÆRVÆR, MISTRIVSEL

INDHOLD. Dette tema om 'Trivsel' starter med en faglig undervisnings-video (32 minutter), som jeg har lavet til Aalborg Universitet, der bad mig om at undervise i spørgsmålet: HVAD ER MENTAL SUNDHED? Belyst med udgangspunkt fra de 17 verdensmål. 

Den næste lille tekst, JORDFRUGTBARHED SOM METAFOR FOR SUNDHED, taler om det samme, men fra et billedligt og metaforisk synspunkt, hvor tanker om jordfrugtbarhed parallelforskydes til måden at være triveligt menneske på.

NÆRVÆR er en så væsentlig del af trivsel, at jeg ganske enkelt har kredset om det tema i hele mit voksne liv. Som en dagligdags tilstede-værelsesmåde, i relation til sig selv, de nære og i ens faglige virke. Og som noget, man kan opøve og intensivere igennem meditative praksisser. Her præsenteres de seks internetbøger TID TIL NÆRVÆR. De bedste historier blev senere samlet, relayoutet udgivet i én bog.

Næste tema, der spænder ud over fire vidt forskellige skrifter, er HVAD VIL DET EGENTLIG SIGE AT LYTTE TIL SIN KROP? Lige fra en oplevelsesbaseret arbejdsbog til et systematisk arbejde i at opøve evnen til at sanse og modulere sine kropssystemer.

 

Dernæst er der fem forskellige artikler, fortrinsvis med gæsteforfattere eller i skrivesamarbejder, der kredser om spørgsmålet fra vidt forskellige vinkler. Der er en artikel om STRESS, en om LYS & SKYGGE, et kort metaforisk skrift om NÆRVÆR PÅ VEJEN, en tekst om begrebet SOMATISERING og sluttelig en samling af fire artikler, hvor der reflekteres over DET KVINDELIGE fra forskellige vinkler.

Der sluttes af med, igen fra vidt forskellige vinkler, 10 korte og hurtigt læste skrifter fra min hånd. De spænder vidt, lidt fra DAGLIGDAGSLYKKE til ALENEHED & ENSOMHED, BERØRINGSBEHOV, refleksioner over 'HVEM ER JEG?' til refleksioner om KONSTRUKTIV INDADVENDTHED med mere. 

BEGREBET 'TRIVSEL' bruges bevidst i overskriften, fordi ordene sundhed, balance, glæde, lykke etc. i min mund lægger for meget biasedhed i retning af en stræben efter perfektion. Ordet trivsel indebærer i min optik mere plads, mere accept af livet som både lort og lagkage, som bestående af en masse almindelighed og hverdag; der dog med åndsnærvær og kropslig levendehed kan blive meningen selv i livet. At dette 'skulle være nok', forudsætter dog accept af mørket, accept af at man blot er en lille brik i en stor sammenhæng, men dog og samtidig unik, så hver eneste tanke, følelse og handling både tæller og gælder. At blive bærer af den dialektiskhed - forgængeligheden, ubetydeligheden samtidig med unikheden og betydningen af at gøre sig umage med alting, det er en form for 'art of life'. Artiklerne, på hver deres vidt forskellige måder, beskriver, eksemplificerer og perspektiverer dette.

Temaet 'Trivsel er en mangeartet størrelse' er vel det, man på jævnt jysk kan kalde en blandet landhandel, mens det på københavnsk kan kalde et overflødighedshorn. 

Hvad er mental sundhed? Hvordan fremmes det?

PROBLEMATISERING

Forelæsningen tager sit udspring fra en problematisering over, at de 17 verdensmål ikke beskriver nogle kerneindikatorer for mental sundhed. Dette er problematisk også set i lyset af, at der er enorme mentale problemer i befolkningerne overalt på kloden. Derfor er det påtrængende, at de 17 verdensmål indeholder specifikke målindikatorer for mental sundhed. Forelæsningens formål er at give inspirationer til, hvordan mental sundhed kan defineres og fremmes - og dermed puttes på den politiske dagsorden på en fagligt mere præcis måde. 

Læs artikel / problematisering vedlagt i pdf, 5 sider                                      Eller lyt til til artiklen oplæst

  

Til dig, der mest er til det at læse, se transkript af forelæsningen i pdf

Til dig, der gerne vil tilgå slideshow, der ligger til grund for forelæsning, se ppsx. 

Mette Kold_problematisering forud for fo
00:00 / 10:03

Forelæsningen er beskrivende men i høj grad også løsningsorienteret. Strukturen, som jeg følger, udspringer fra Richard Davidsons forskning, og den danner også udgangspunkt for den strukturer, som denne hjemmeside læner sig ind i.

Jeg har opstillet det i et billede med symboler, fordi den struktur er en yderst vigtig struktur at bære med sig gennem brugen af denne hjemmesides viden og praksisser.

Jordfrugtbarhed som metafor for sundhed

dette 7 siders skrift har jeg lænet mig ind i tegneren Frits Ahlefeldts helt vidunderlige tegninger, der illustrerer præcis det samme, som tyskeren Peter Wohlleben skriver om i 'Træernes hemmelige liv'. Den naturlige skovs grundlæggende funktionsmekanismer beskrives. Og gad vidst om det trivelige menneske ikke fungerer efter nogenlunde samme principper?

At lytte til kroppen (4 tekster)
& meget mere (5 tekster

Hvad vil det egentlig sige at lytte til sin krop?
 

Og næst: Hvordan skal man så forstå og adækvat gensvare - fysisk, mentalt og sjæleligt? 
9 vidt forskellige slags skrifter beskæftiger sig hermed. Både vidt forskellige i indhold, i form og i længde. Læs i detaljer om dem hver især under billedet, der udgør et link til skriftet i pdf. 

Mistrivsel; stress, smerter, angst og depression

Selvfølgelig er du, der mistrives helt fyldt af det, der driller. Selvfølgelig! 

Selvfølgelig skal det ikke nedtones, at det FYSISK set er nødvendigt at vide, hvad man fejler, idet det er relevant i forhold til at etablere den korrekte og mest virkningsfulde behandling. 

I den psykologiske fagverden har man med DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, udarbejdet af American Psychiatric Association) og ICD (International Classification of Diseases, udarbejdet af WHO), to diagnosesystemer, der kan være relevante i forhold til en specifik diagnosestillelse på det PSYKOLOGISKE område.

Samtidig med større specificitet i diagnosestillelse, er dog en stadig større del af vores mistrivsel blevet stadig mere diffus, stadig mere kompleks. Fysisk mistrivsel er ofte forbundet med psykisk, social og åndelig mistrivsel. Og psykisk mistrivsel medfører naturligt (og uden det skal kaldes somatisering eller hypokondri) fysiske mistrivselssymptomer. 

Jeg noterer mig selvfølgelig, når jeg får klienter og kursister i hænderne, hvad deres fysiske, psykiske og sociale mistrivselsbillede og specifikke diagnoser. Jeg noterer mig, om STRESS er i forgrund, om der er specifikke SMERTETILSTANDE, der overtager fokus, om vedkommende er i et EKSISTENTIELT mørkeland i form af f.eks. meningsløshedsfølelse - hvilket oftest har medført diagnosen DEPRESSION for vedkommende, eller det overvejende er RELATIONELLE udfordringer, der er de væsentligste, det være sig alt lige fra SORGPROCESSER over skilsmisse, død etc. til vrede, afmægtighed og ANGST, der har rigtig mange udtryksformer.

LIVET i al sin mangfoldighed kan presse os på en måde, så vi får behov for støtte og hjælp.

Ikke desto mindre lægger jeg typisk den diagnostistiske viden i baggrund og trækker i forgrund at koncentrere mig om - sammen med klienten / kursisten, på dennes præmisser - at få skabt det fundament, hvorudfra trivsel organisk vokser.

Her på denne hjemmeside tænker jeg således mere systemisk, både på det individuelle plan - at krop, sind, ånd er én sammenhørende enhed - og at vi indgår i en større sammenhæng både menneskeligt set, og også i en større sammenhæng med alt andet levende på vores forunderlige jordklode. Hjemmesidens vidt forskellige nedslag i især faglige psykologiske emner, klientfortællinger og øvrige refleksioner om trivsel - og med den her i 2020 nyere udbredning til inspirationer omkring jordfrugtbarhed, dyrkning og væren i naturen som forudsætning for trivsel - er et udtryk for, at jeg typisk ikke mener der er én specifik måde at tilgå mistrivsel på. Jeg mener dog omvendt, at der er nogle specifikke alment dannende krops-, sinds- og omgivelsesforholdemåder, vi kan have gavn og glæde af at tilegne os, allerhelst tidligt i livet. Hjemmesidens mange konkrete og funktionelle bidrag handler herom. Det er ønsket at inspirere både professionelle tværfagligt set og private, unge som gamle, med helt konkrete tiltag til større trivsel i både meget konkret og i bred forstand.

Derfor: Uanset hvad din mistrivsel er, så opfordrer jeg dig til at gå på opdagelse i hjemmesidens mange bidrag. 

bottom of page